Avís legal

Termes i condicions de l'Entitat Organitzadora 

CONDICIONS GENERALS DE L’ENTRADA

Un cop adquirida la reserva, només es podrà canviar o retornar-se’n l’import en cas que l’esdeveniment es cancel·li.

En cas de cancel·lació, l’adquirent podrà sol·licitar que se li reemborsi l’entrada en un termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, de la manera en què l’Organitzador ho especifiqui per correu electrònic. Es considerarà cancel·lació la suspensió de l'esdeveniment programat.

No es tornarà l’import de l’entrada en cas que l'esdeveniment es cancel·li a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l’Organitzador.

La compra de l'entrada autoritza la cessió de dades i imatges a la/s entitat/s Organitzadores d’aquest acte, identificades a la present sol·licitud i quin domicili i activitat es troben disponibles, amb finalitats de prospecció comercial, de forma que dites Entitats puguin dirigir ofertes dels productes i serveis que comercialitzen per qualsevol medi, inclús per correu electrònic, sms o qualsevol altre medi de comunicació electrònica equivalent. L’informem que pot exercir front a aquesta/es Entitat/s els seus drets d’accès, rectificació, oposición y cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se als organitzadors.

En cumpliment de l'art. 5 de la llei 15/1999, pel que es regula el dret de la informació en la recollida de dades, s'adverteix que les dades de caràcter personal s'inclouran en un fitxer de "Subscriptors participants". La finalitat d'aquest fitxer és fer possible l'exercici dels drets de la informació, oposició, accés, rectificació i cancelació de les dades. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se dirigint-se al responsable del fitxer:

GIGSgirona
gigsgirona@gmail.com


Protecció de dades per part de l'empresa administradora de HotelsGirona.net i GigsGirona.com

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides mitjançant aquest formulari, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de LADEUS WEB BRANDING S.L., amb la finalitat de gestionar la seva petició dins de HotelsGirona.net i GigsGirona.com, de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions promocionals, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. LADEUS WEB BRANDING S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre i al R.D.1720/2007 de 21 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, excepte les remissions d’obligat compliment que estipuli la llei. L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça C/ Trav. dels Jardins, 17. Oficina 6, 17310 Lloret de Mar, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o a l'adreça de correu electrònic info@ladeus.com.